حضرت سید شاہ مرتضی حیدر حسین میاں قادری برکاتی مارہرویتجویزوآراء