حضرت مولانا بشارت علی خان آفریدی ارمان قادریتجویزوآراء