حضرت خواجہ محمود الخیر فغنوی فغنوی بخاریتجویزوآراء