Qutbuddin Abu Abdullah Muhammad Bin Sultan DimashqiComments