حضرت میر سید محمد صغری (مورثِ اعلیٰ خاندانِ برکات)تجویزوآراء