حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتیخلافت و اجازت   (1)

تجویزوآراء