حضرت خواجہ خورد محمد بن حضرت عزیزان علی رامتنی خوارزمیتجویزوآراء